För aktiva

Dokument för aktiva

På denna sida kommer vi att samla information riktad till de aktiva inom föreningen. Här kan du bland annat hitta Aktuell stadga, budget och policys m.m.

Årsmötets dokument hittar du på en separat sida här ->

Stadga Medicinska Föreningen Örebro

Stadgar är de interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser.

Stadga Medicinska föreningen Örebro

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation, ofta under ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen framställs i allmänhet av styrelsen (tillsammans med utskotten) parallellt med en budget, och följs upp av en verksamhetsberättelse av verksamhetsåret.

Verksamhetsplan 2021_2022

Budget

En budget är en skriftlig prognos över kommande/planerade ekonomiska händelser inom föreningen. Med andra ord en planering över kommande inkomster och utgifter.

Budget 21_22

Långsiktig Plan – Ekonomi

Medicinska Föreningen Örebro (MFÖ) har sedan sitt grundande år 2012 alltid haft ett överskott efter varje verksamhetsår. Dessa pengar har lagts till kapitalet som därmed har ökat i summa. Dock har det inte funnits någon plan för vad dessa pengar ska användas till. Därför beslöt man på det ordinarie årsmötet i maj år 2020 att man skulle ha med en punkt i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020/2021 som syftade till att ta fram en långsiktig plan för MFÖs ekonomi.

Långsiktig Plan Ekonomi

Halvtidsresumé

Halvtidsresumén är en skriftlig beskrivning om vad styrelsen och utskotten arbetat med under verksamhetsårets första termin.

Halvtidsresumé 20_21

Policys

En policy är en avsiktsförklaring och riktlinje för att styra beslut och uppnå önskade mål. Våra policys är tänkta att vara vägledande inom föreningen och dess arbete.

Policy rörande sponsring, gåvor och donationer

Grafisk Manual (Äldre version)

Den grafiska manualen utarbetades under våren 2019 som ett steg i att stärka MFÖs varumärke. Denna skall endast ses som ett stöd och inte som något man måste följa. Målet är att detta skall bli ett levande dokument och förslag på förbättringar mottages tacksamt.

Grafisk Manual