Stadgar

Version 2017-05-14 Läs stadgarna som PDF

 1 kap. Allmänt

1 § Neutralitet
Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap enligt 2:2 Medlemskap.

2 § Säte
Medicinska Föreningen Örebro har sitt säte i Örebro och verkar i huvudsak för läkarstudenter vid Örebro Universitet.

3 § Ändamål
Medicinska Föreningen Örebro ska:

 • Verka för att samla och skapa gemenskap mellan läkarstudenter vid Örebro Universitet.
 • Delta i samarbete med andra föreningar för studenter på lokal och nationell nivå.
 • Anordna studiesociala aktiviteter för läkarstudenter vid Örebro Universitet.
 • Verka för att tillvarata läkarstudenters intressen vid Örebro Universitet.

4 § Neutralitet

 • Medicinska Föreningen Örebro är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Medicinska Föreningen Örebro ska verka för ett inkluderande förhållningssätt med respekt för jämställdhet, jämlikhet, mångfald, alla människors lika värde och främjande av hållbar utveckling

5 § Verksamhetsår
Medicinska Föreningen Örebros verksamhetsår löper från och med 1 juli till och med 30 juni nästkommande år.

6 § Medlemskap i annan organisation
Medlemskap i annan organisation beslutas med kvalificerad majoritet på ordinarie årsmöte eller extrainkallat årsmöte.

7 § Gällande styrdokument
Medicinska Föreningen Örebros verksamhet regleras av:

 • Gällande lagar och förordningar
 • Stadga
 • Arbetsordningar och policydokument

2 kap. Medlemmar

1 § Medlemskap
Medlemskap förvärvas genom betalning av medlemsavgift och tillhandahållande av sitt namn, personnummer och kontaktuppgifter.

2 § Rätt till medlemskap

 • Ordinarie medlemskap i Medicinska Föreningen Örebro kan förvärvas av student som är antagen till en kurs inom läkarprogrammet vid Örebro universitet.
 • Övriga har möjlighet att förvärva stödmedlemskap. Stödmedlemskap kan lösas av samtliga individer med vilja att stödja Medicinska Föreningen Örebros verksamhet.

3 § Ordinarie medlem

 • Ordinarie medlem har rösträtt vid årsmöte och möjlighet att skicka in motioner till årsmöte i enlighet med 4 kap, 4:5 §.
 • Sådan medlem har även rätt att bli förtroendevald inom Medicinska Föreningen Örebro och ingå i dess olika organ.

4 § Stödmedlem

 • Stödmedlemmar har rätt att ta del av Medicinska Föreningen Örebros service i den omfattning som styrelsen beslut.
 • Nekande av stödmedlemskap kan beslutas av styrelsen om särskilda skäl föreligger.
 • Styrelsens beslut får överklagas till årsmöte. Om årsmötet tillstyrker styrelsens beslut ska detta ske med två tredjedelars (2/3) majoritet.

5 § Medlemsavgift
Medlemsavgiftens utformning och storlek fastställs av Medicinska Föreningen Örebros årsmöte inför kommande verksamhetsår.

6 § Giltighetstid
Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgift inbetalats till Medicinska Föreningen Örebro under den tidsperiod som föreskrivs vid inbetalning.

7 § Upphörande
Uppfyller ordinarie medlem ej längre kraven i 2 kap, 2:2 §, övergår det till stödmedlemskap.

8 § Avstängning

 • Vid avstängning blir studenten avstängd från verksamheten, dock är studenten fortfarande medlem i Medicinska Föreningen Örebro
 • Medlem som medvetet eller av oaktsamhet brutit mot Medicinska Föreningen Örebros föreskrifter kan bli avstängd från Medicinska Föreningen Örebros verksamhet.
 • Beslut om avstängning fattas av styrelsen med två tredjedelars (2/3) majoritet. I beslutet ska definieras hur länge avstängningen sker.
 • Avstängning får inte ske förrän medlemmen givits möjlighet att yttra sig inför styrelsen.
 • Beslut om avstängning av medlem kan överklagas till årsmöte. Om årsmöte tillstyrker styrelsens beslut ska detta ske med två tredjedelars (2/3) majoritet.

9 § Uteslutning

 • Med uteslutning menas att den enskilda studenten blir utesluten från Medicinska Föreningen Örebro och medlemskapet upphör att gälla.
 • Medlem som medvetet lämnat oriktiga uppgifter i syfte att förvärva medlemskap eller som medvetet motverkar Medicinska Föreningen Örebros syfte kan bli utesluten.
 • Medlem som med avsikt eller genom grov försummelse skadar Medicinska Föreningen Örebro eller dess organ kan bli föremål för uteslutning.
 • Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med kvalificerad majoritet. I beslutet ska definieras hur länge uteslutningen avser.
 • Uteslutningen får inte ske förrän medlemmen givits möjlighet att yttra sig inför styrelsen.
 • Beslut om uteslutning av medlem kan överklagas till årsmöte. Om årsmöte tillstyrker styrelsens beslut ska detta ske med två tredjedelars (2/3) majoritet.

3 kap. Organisation

1 § Verksamhet
Föreningens beslutande organ är årsmöte, styrelse och om styrelsen så beslutar medlemsmöte. Föreningens kontrollerande organ är revisor.

2 § Organ
Medicinska Föreningen Örebros organ är:

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Utskott
 • Valberedning
 • revisor

3 § Offentlighet

 • Medicinska Föreningen Örebros handlingar är offentliga och ska göras tillgängliga för den ordinarie medlem som så begär. Med handling menas sådan handling som diarieförts.
 • Undantaget från ovanstående handling är handlingar som enligt lag eller avtal belagts med sekretess.
 • Beslut om utlämnande fattas i varje enskilt fall av styrelsen.
 • Styrelsen äger rätt att i synnerliga fall för bestämd tid sekretessbelägga handlingar av affärsmässiga eller motsvarande skäl, samt i fall som berör personlig integritet.

4 kap. Årsmötet

1 § Allmänt

 • Årsmötet är Medicinska Föreningen Örebros högsta beslutande organ.
 • Ordinarie medlemskap berättigar vardera en (1) röst. Valberedning och revisor har ingen rösträtt.

2 § Sammanträde
Årsmöte skall hållas årligen i perioden 20 april till 10 maj.

3 § Åligganden
Årsmötet skall under verksamhetsåret besluta om följande punkter:

 • Behandla propositioner, motioner och interpellationer
 • Granska verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • Fastställa årsredovisning för föregående verksamhetsår
 • Besluta om ansvarsfrihet för föregående styrelse
 • Genomföra val av ledamöter till styrelse, välja en (1) revisor samt valberedning för kommande verksamhetsår
 • Besluta om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Besluta om budgeten för kommande verksamhetsår
 • Besluta om Medicinska Föreningen Örebros medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 • Besluta om utdelning av förtjänsttecken

4 § Kallelse

 • Årsmöte sammankallas av föreningens styrelse
 • Årsmötesdatum skall utlysas två (2) månader innan
 • Handlingar ska finnas tillgängliga 14 dagar innan mötestillfälle.

5 § Interpellation

 • Interpellation är en skriftlig fråga och kan ställas till Medicinska Föreningens organ och förtroendevalda.
 • Svar på interpellation följs av allmän debatt, varefter årsmöte endast kan besluta om protokollsanteckning eller utredning.
 • Rätten att motionera ges ordinarie medlem och organ inom medicinska Föreningen Örebro enligt 3 kap, 3:2.

6 § Motion

 • Rätten av motionera ges ordinarie medlem och organ inom Medicinska Föreningen Örebro enligt 3 kap, 3:2.
 • Motion ska inkomma till styrelsen senast 20 dagar före årsmöte.

7 § Propositioner

 • Propositionsrätt tillkommer styrelsen.

8 § Beslut

 • Beslut i årsmöte fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas.
 • Vid lika röstetal kan årsmöte besluta om omröstning. Om beslut ej kan uppnås efter en andra röstomgång kan årsmöte besluta om att bordlägga frågan.
 • Kan beslut ej uppnås efter två årsmöten ska beslut fattas genom lottning.
 • Omröstning är öppen om inte begäran om sluten omröstning görs.
 • Endast fysiskt närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöten.
 • I personvalsfrågor gäller sluten omröstning.

9 § Extra årsmöte

 • Extra årsmöte kan påkallas av styrelsen, minst 1/5 av föreningens medlemmar samt revisor.
 • Vid extrainsatt årsmöte får beslut endast fattas i frågor för vilken årsmöte sammankallats.
 • I övrigt behandlas extra årsmöte enligt samma princip som ordinarie årsmöte.

5 kap. Styrelsen

1 § Definition

 • Föreningens styrelse är föreningens verkställande organ
 • Styrelsen leder Medicinska Föreningen Örebros arbete under verksamhetsåret och är ansvarig inför årsmöte samt beslutande i frågor som behandlas mellan årsmötena. Vid styrelsemöten har samtliga styrelsemedlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.
 • Arbetet ska ske efter denna stadga, arbetsordning för styrelsen, årsmötets beslut och gällande svensk lag.

2 § Sammansättning

 • Styrelsen består av ordförande, vice-ordförande, kassör och utskottsansvariga. Det totala antalet i styrelsen får ej överskrida 13 personer.
 • Medlemmar av styrelsen ska vara ordinarie medlem av Medicinska Föreningen Örebro.

3 § Åligganden
Förutom att verkställa och följa årsmötets beslut och riktlinjer ska styrelsen:

 • företräda Medicinska Föreningen Örebro mellan årsmötets sammanträden
 • fastställa instruktioner för Medicinska Föreningen Örebros organ samt övervaka personer med ansvar för delar av Medicinska Föreningen Örebro
 • utfärda kallelse och bereda till årsmöte ankommande ärenden
 • till årsmöte lägga fram förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • till årsmöte lägga fram förslag till budget för komma verksamhetsår
 • efter verksamhetsårets slut upprätta och skriva under verksamhetsberättelse
 • efter verksamhetsåret upprätta och skriva under årsredovisning samt ge förslag till disposition av överskott eller täckande av underskott
 • besluta i alla ärenden som inte förbehålls årsmöte eller då årsmötet delegerat beslutanderätten till styrelsen
 • tillse att föreningens medlemmar informeras om den löpande verksamheten
 • genomföra en överlämning av verksamheten till efterföljande styrelse
 • utse övriga erforderliga representanter till kommittéer

4 § Sammanträde

 • Styrelsen ska sammanträda minst en gång per månad under läsåret. Under sommaruppehållet mellan vår- och hösttermin i den mån det finns behov.
 • Medicinska Föreningen Örebros ordförande kallar till sammanträdet.
 • Styrelsen har möjlighet att bjuda in andra personer än styrelseledamöter men de måste då inadjungeras i början av mötet.

5 § Kallelse
Styrelsemöte kan sammankallas av föreningens ordförande, kassör, revisor eller minst tre (3) av styrelsens ledamöter.

6 § Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av samtliga valda styrelseledamöter är närvarande.

7 § Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal bifalls den åsikt som stöds av mötesordförande.

8 § Dokumentation Föreningens sammanträden ska protokollföras och publiceras.

5 kap. Valnämnd

1 § Definition
Valnämnden är föreningens beredande organ för de personval föreningen genomför, samt fungerar som valsamordnare för styrelsevalet.

2 § Sammansättning

 • Valnämnden består av minst två personer
 • Valnämnden utser inom sig en ordförande

3 § Arbetsuppgifter
Valnämnden ska:

 • I enlighet med särskilt utfärdad valordning genomföra val samt arbeta med att synliggöra och skapa intresse kring valen
 • I övrigt följa styrelsens anvisningar

6 kap. Ekonomi

1 § Räkenskapsår
Räkenskapsåret motsvarar verksamhetsåret i enlighet med 1 kap, 1:5 §.

2 § Firmateckning

 • Medicinska Föreningen Örebros firma tecknas, var och en för sig, av ordförande och kassör
 • Styrelsen kan ytterligare utse firmatecknare utöver styrelsen av särskilda

3 § Rapporter

 • Styrelsen ska till årsmöte lägga proposition om årsredovisning
 • Revision ska upprättas enligt gällande lagstiftning och god redovisningsed

4 § Överskott och underskott

 • Styrelsen föreslår disposition av eventuella överskott samt täckande av eventuella underskott av verksamhet till årsmötet som tar beslut.

5 § Delegering
Styrelsen äger rätt att delegera rätten att besluta över finansiella medel till föreningens verksamhet. Användandet av dessa finansiella medel skall redovisas med kvitton till styrelsen.

6 § Revision

 • Revisorn uppdrag är att granska huruvida verksamheten står i överensstämmelse med verksamhetsplan, budget, stadgan samt årsmötets övriga beslut.
 • Revisorn ska avge sitt yttrande senast 30 september till styrelsen
 • Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, mötesprotokoll och övriga handlingar samt delta på styrelsemöten och möten på andra organ inom Medicinska Föreningen Örebro där det krävs för att revisorn ska få en bra bild av skötseln av verksamheten
 • Revisorn får inte inneha annan post inom Medicinska Föreningen Örebro

7 kap. Stadgar

1 § Stadgeändring

 • För upphävande eller ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två efterföljande årsmöten.
 • Det andra beslutet ska fattas med minst två tredjedelars (2/3) majoritet.
 • För upphävande eller ändring av denna paragraf fordras dock beslut med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet vid respektive årsmöte.

2 § Tolkning

 • Vid tvist om del av denna stadga kan tolkning göras av Medicinska Föreningen Örebros ordförande tillsammans med revisorn.
 • Ordförandens och revisorns tolkning ska presenteras på nästkommande årsmöte och bifogas till protokollet.
 • Om ordförande och revisorn inte kan komma fram till en gemensam tolkning har revisor tolkningsföreträde.

8 kap. Upplösning av Medicinska Föreningen Örebro

1 § Upplösning

 • För upplösning av Medicinska Föreningen Örebro krävs beslut vid två (2) årsmötessammanträden varav ett ordinarie.
 • Det första beslutet ska fattas under innevarande styrelsens mandatperiod, det andra beslutet under nästa styrelsemandatperiod.
 • Båda besluten kräver två tredjedelars (2/3) majoritet vid respektive årsmöte

2 § Disposition av tillgångarna

 • Vid Medicinska Föreningen Örebros upplösning ska föreningens tillgångar, sedan slutreglering av alla skulder skett, förvaltas av Örebro studentkår och gå till liknande verksamhet.

Skriven av Tillhör sida: Föreningen

Bli medlem!
Medlemmar får rabatt på pubar, fester och mycket mera!

Bli medlem